law.neu.ac.th คณะนิติศาสตร์  | 

แนะนำคณะ

ชื่อคณะ ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

            คณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 2540 ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการสอนมากว่า 18  ปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการพัฒนาในหลายๆ ด้านไปพร้อมกันทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกีฬา เพื่อให้บุคคลากรและนักศึกษาของคณะเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองการเปิดหลักสูตรจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2540 ตามหนังสือที่ ทม.0207 / 23583 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2540 ทั้งนี้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมตลอดมา โดยสภามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้าย เมื่อปีการศึกษา 2555 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 20 มกราคม 2556และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชนได้รับทราบการเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ 10กรกฎาคม พ.ศ. 2556

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา

            สร้างปัญญาชนทางกฎหมาย ให้มีคุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ

 

ปณิธาน

            คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพียบพร้อมด้วยความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความใฝ่รู้ มีความคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

 

วิสัยทัศน์

            คณะนิติศาสตร์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางการศึกษาด้านกฎหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมนำกฎหมายรับใช้สังคม      

(ประกาศ : 20 กันยายน  พ.ศ. 2562)